ΕΣΠΑ

Το Τεχνικό μας Γραφείο, με Έδρα το Αγρίνιο και με 10ετή εμπειρία σε Ευρωπαικά προγράμματα ΕΣΠΑ και Υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την υποβολή της αίτησης , την προετοιμασία φακέλου έσπα καθώς και την παρακολούθηση της επένδυσης με σκοπό την πλήρη καταβολή της εγκεκριμένης επιδότησης.

Προκήρυξη της δράσης "Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων"8/11/2017..

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ.Η νέα δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σχεδιάστηκε με βασικό στόχο την επένδυση σε υψηλής ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Επιδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια που κυμαίνονται από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 45% των επιλέξιμων δαπανών και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2018 και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Για την κατάθεση της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και έγγραφα:

  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
  • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου Ωφελούμενου
  • Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
  • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 συγκύριων ακινήτου (Εάν υπάρχουν συγκύριοι)
  • Το τελευταίο εκκαθαριστικό από την Εφορία
  • Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 (Μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείται από τον ίδιο)
  • Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) (Μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το ΕΤΑΚ).
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

CSTarchitects Εταιρικό Έντυπο